EC Siekierki - konwersja na biomasę

Skontaktuj się

Wiktor Kozłowski

Wiktor Kozłowski

Dyrektor Techniczny Ramboll Polska
Tel.: +48 22 372 00 50

Konwersja kotła węglowego OP230 K-1 w EC Siekierki w Warszawie na kocioł opalany biomasą pracujący w technologii BFB. Przedsięwzięcie objęło przebudowę kotła i realizację gospodarki paliwem biomasowym wraz z układami umożliwiającymi dostawy biomasy koleją i transportem samochodowym w ilości ok. 320 tys. t rocznie.

Opracowano Studium Wykonalności, w ramach którego określono koncepcję przedsięwzięcia. W studium analizowano dwa warianty rozwiązania pracy kotła: w układzie kolektorowym oraz w układzie blokowym z wydzielonym kotłem i turbiną. Koncepcja wydzielonego bloku z układu kolektorowego obejmowała również modernizację układu pomp wody zasilającej i zmiany w układzie pomp sieciowych i kondensatu. Opisano koncepcję układu kondensacji spalin. Wykonano analizę ekonomiczną przedsięwzięcia, na podstawie której dokonano optymalizacji rozwiązań.

Zakres prac objął również opracowanie raportu o stanie oddziaływania na środowisko i wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowych oraz opracowanie wniosku o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem powyższych decyzji. Praca objęła także przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ, umowa) dla dwóch przetargów: na wybór wykonawcy modernizacji bloku i wykonawcy gospodarki biomasą, jak również udział w procesie oceny i wyboru wykonawców.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel:+48 22 372 0050
Fax:+48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites